☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 36 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu pn. "Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rzewnie"

                                                                                                                                                                                                          

 

Zarządzenie nr 36/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 2 października 2013r.

 

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu pod nazwą „Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rzewnie” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013r poz.330 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do realizacji projektu zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ewidencja księgowa realizowanych działań w ramach projektów współfinansowanych przez UE uwzględnia poszczególne tytuły projektów, działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planem finansowym jednostki dla wyodrębnionego projektu.

 

§ 2.

 

Koszty nie zakończonego projektu obejmują koszty poniesione (wydatki), udokumentowane dowodami księgowymi od dnia zawarcia umowy ramowej na realizację projektu do dnia bilansowego.

§ 3.

 

Plan kont dla Projektu pod nazwą „Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rzewnie”  w ramach projektu uwzględnia konta według załączonego Załącznika nr 1.

 

§ 4.

 

Przyjęte zasady ewidencji realizowanego projektu  pn. „Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rzewnie” określa Załącznik nr 2.

 

 

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

            Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

 

 

 

§ 5.

 

Okresem rozliczeniowym jest okres  realizacji projektu. System ochrony danych i zbiorów określa Załącznik nr 3.

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

            Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

                                                                        

   Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2013

 Wójta Gminy  Rzewnie

z dnia 2 października 2013 r.

 

 

Zakładowy Plan Kont

w Urzędzie Gminy Rzewnie

 

dla projektu pn. „Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rzewnie”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

I. Konta bilansowe.

Do wszystkich kont dodaje się kolejny znak cyfrowy odpowiedni dla tego projektu.

 

Zespół 0- Majątek trwały

 

011- Środki trwałe

013- Pozostałe środki trwałe

071- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072- Umorzenie stałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

080- Środki trwałe w budowie (inwestycje)

 

Zespół 1- Środki pieniężne i rachunki bankowe

 

101- Środki pieniężne w kasie

138- Rachunek środków europejskich

141- Środki pieniężne w drodze

 

Zespół 2- Rozrachunki i rozliczenia

 

201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

 

Analityka wg kontrahentów

 

227- Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

225- Rozrachunki budżetami

229- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Analityka wg rodzajów rozrachunków oraz podmiotów

 

231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240- Pozostałe rozrachunki

 

 

Zespół 4- Koszty wg rodzajów ich rozliczenie

 

400- Amortyzacja

401- Zużycie materiałów i energii

402- Usługi obce

403- Podatki i opłaty

404- Wynagrodzenia

405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409- Pozostałe koszty rodzajowe

410- Inne świadczenia finansowe z budżetu

490- Rozliczenie kosztów

 

Zespół 8- Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

 

800- Fundusz jednostki

810- Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

860- Wynik finansowy

 

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

            Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Konta pozabilansowe

 

980- Plan finansowy wydatków budżetowych

 

Analityka prowadzona zgodnie z klasyfikacją budżetową

 

998- Zaangażowanie środków

 

Analityka zaangażowania wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

            Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

                                                                             

  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2013

                                                                                                                       Wójta Gminy Rzewnie

                                                                                                                                                z dnia 2 października 2013 r.

 

ZASADY OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

potwierdzających realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 1. Dokumenty dotyczące realizacji zadania przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rejestrowane są w UG Rzewnie

 

 1. Koordynator projektu sprawdza dokumenty dotyczące kosztów kwalifikowanych i zatwierdza je pod względem merytorycznym. Weryfikuje kompletność i poprawność dowodów oraz zgodność z budżetem wniosku. Do niego należy dokładne sprawdzenie poprawności kwot zawartych w fakturze czy na rachunku ze stanem faktycznym.

 

 1. Sprawdzone i zatwierdzone oryginały faktur VAT, faktur korygujących VAT, rachunków, not czy innych dyspozycji poprzez umieszczenie w załączniku do faktur pod treścią: „Sprawdzono pod względem merytorycznym”- swojego podpisu, koordynator projektu przekazuje niezwłocznie księgowej.

 

 1. Księgowa dokonuje weryfikacji dokumentów pod względem formalno- rachunkowym, co potwierdza umieszczeniem w załączniku do faktury pod treścią: „Sprawdzono pod względem formalno- rachunkowym” własnoręcznego podpisu.

 

 1. Księgowa wskazuje na dokumencie z jakich środków należy dokonać zapłaty oraz klasyfikację budżetową. Sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno- rachunkowym dokumenty zatwierdza do wypłaty Kierownik jednostki.

 

 1. Oryginały dokumentów przechowywane są w UG Rzewnie.

 

 1. Wyciągi bankowe pobierane z Banku Spółdzielczego zostają zadekretowane i zaksięgowane przez księgową od momentu dotacji na wyodrębniony rachunek. Wyciągi bankowe wystawione przed wpływem dotacji rozwojowej księgowane są na rachunku Urzędu Gminy Rzewnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

            Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka                                                                           

 

 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36/2013

Wójta Gminy  Rzewnie

z dnia 2 października 2013 r.

 

 

 

SYSTEM OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH

 

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Księgi rachunkowe są prowadzone przy pomocy programu księgowego Budżet. Korzystanie z programu odbywa się na podstawie instrukcji obsługi programu. Program ten został zaprojektowany do pełnej obsługi księgowości i sprawozdawczości w jednostkach i zakładach oraz podmiotach sektora finansów publicznych. System spełnia wymogi Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03.02.2010 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 103) w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 

Stosowany system umożliwia:

 • stworzenie i obsługę kartoteki kontrahentów
 • stworzenie i obsługę zakładowego planu kont
 • obsługę kart paragrafów (wydatki/dochodowy)
 • bieżące księgowanie dokumentów
 • rozliczanie należności i zobowiązań
 • obsługę planu finansowego jednostki
 • dokonywanie przeksięgowań rocznych i okresowych
 • podgląd i wydruk żądanych syntetyk i analityk
 • wydruk zestawienia obrotów i sald dla wszystkich lub wybranych kont za dany okres
 • wydruk obrotów i zestawień planu
 • wydruk działania dokumentów
 • wydruk analityki kont oraz paragrafów wg dokumentów
 • wydruk sprawozdań RB, bilansu zamknięcia i otwarcia, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki.

 

Program finansowo- księgowy budżet ma za zadanie wspomagać prace działu księgowości poprzez ułatwienie księgowania dokumentów, kontroli rozrachunków oraz wykonania związanych z tym wydruków.

Praca z programem polega na wprowadzeniu dokumentów do dziennika roboczego, następnie po ewentualnym sprawozdaniu i poprawieniu wprowadzonych dokumentów następuje księgowanie, czyli przeniesienie do dziennika dokumentów.

 

 

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

            Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     

 

Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa wykonujemy jeżeli dane zostały bezpowrotnie zniszczone. Obsługę programu finansowo- księgowego i dostęp do niego prowadzą: skarbnik gminy, inspektor ds. księgowości budżetowej.

 

OCHRONA ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH

 

Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Stosuje się program antywirusowy. Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowania dokumentów są szafy zamykane na klucz.

Szczególnej ochronie poddane są:

 • sprzęt komputerowy użytkowany w referacie finansowym,
 • księgowy system informatyczny,
 • kopie zapisów księgowych
 • dowody księgowe, dokumentacja,
 • inwentaryzacja, sprawozdanie budżetowe i finansowe,
 • dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte zasady rachunkowości.

 

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się:

 • profilaktykę antywirusową- opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz stosowane programy zabezpieczające,
 • systemy podtrzymujące napięcie w razie awarii sieci energetycznej (UPS).

 

Komputerowe księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dotacje na innowacje” Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

            Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     


 
 
liczba odwiedzin: 3172648

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X