☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia  11 września  2013r.

 

 

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594), art. 14a ust.4 oraz art. 17 ust.3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się,  co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych do szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

 

§ 2.

Zwrot kosztów przejazdu:

 1. do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom niepełnosprawnym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, przysługuje uczniom
  z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego
  i obowiązku nauki, przysługuje dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

§ 3.

1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu uczniów, o których mowa w § 2 jest złożenie do dnia 27 września wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Rzewnie.

 

§ 4.

1. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów przejazdu uczniów określonych w § 2 oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych jest przedstawienie: orzeczenia
o niepełnosprawności ucznia, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenia ze szkoły, do której uczęszcza uczeń.

2. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Rzewnie
a rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym niepełnosprawnego ucznia, na dany rok szkolny, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 5.

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą (placówką oświatową) jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

 

§ 6.

Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych stanowi:

 

 1. w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej – wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów miesięcznych,
 2. w przypadku dowożenia ucznia swoim prywatnym pojazdem :
  1. 0,31 zł za 1km -  dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
  2. 0,50 zł za 1km - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 33/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 11 września 2013r.

 

Rzewnie, dnia ..............................

...........................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

............................................................

(adres wnioskodawcy)

............................................................

(nr telefonu)

Urząd Gminy Rzewnie

 

Wniosek

w sprawie dowozu lub dofinansowania dojazdu ucznia niepełnosprawnego

 

Wnioskuję o:

 1. zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do przedszkola, szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej,
 2. dofinansowanie kosztów dowozu środkami komunikacji własnej do najbliższego przedszkola, szkoły (ośrodka)

 

na okres: od .............................................................. do .............................................................

 

Dane dziecka, którego dotyczy dowóz:

 1. Imię i nazwisko ................................................................................................................
 2. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................
 3. Adres zamieszkania .........................................................................................................
 4. Nazwa i adres przedszkola, szkoły, ośrodka ...................................................................

................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Odległość z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły (ośrodka) .......................................

 

      Oświadczam, że dysponuję samochodem osobowym marki ....................................................       

       o numerze rejestracyjnym .................................. o pojemności skokowej silnika ................. cm

 

                                                                             .................................................................

                                                                                                                   (czytelny podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie wnioskodawcy:

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z dowozem dziecka do szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

.............................................................

                                                                                                                                  (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

Załączniki:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Skierowanie do placówki/zaświadczenie ze szkoły


 

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 33/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 11 września 2013r.

 

U M O W A  nr .....................

 

zawarta dnia ............................... w Rzewniu, pomiędzy Gminą Rzewnie reprezentowaną przez Wójta Gminy ……………………………………………………, zwaną dalej Gminą przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ………… a Panią/Panem ....................................................................................zam. ………………………………legitymującym się dowodem osobistym nr ................................... rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym ucznia ...................................................................................  zwaną/zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem.

Rodzic/opiekun dysponuje samochodem osobowym marki .................................................... o numerze rejestracyjnym .................................................. o pojemności skokowej silnika ............................... cm3  

 

§ 1

Pan/Pani .................................................................................... zapewnia dowożenie i opiekę ucznia ..................................................................................... zamieszkałego w .................................................. na trasie dom – placówka oświatowa – dom, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Rzewnie.

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą (ośrodkiem) wynosi ................... km.

 

§ 2

1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu jest obliczana jako wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów miesięcznych lub jako podwojony iloczyn odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły (ośrodka), stawki za kilometr przebiegu
i liczby dni obecności ucznia w szkole w miesiącu rozliczeniowym.

2. Rodzic/Opiekun składa w Urzędzie Gminy Rzewnie rachunek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do tej umowy, za przejazdy ucznia w danym miesiącu rozliczeniowym, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym realizowano dowóz ucznia.

3.Do rachunku dołącza się potwierdzenie obecności ucznia w szkole.

4. Za dni nieobecności ucznia w szkole (ośrodku) refundacja kosztów nie przysługuje

 

§ 3

Wysokość stawki za kilometr przebiegu pojazdu została określona na:

 1. 0,31 zł za 1km -  dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
 2. 0,50 zł za 1km - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

 

§ 4

Umowa obowiązuje od ................................ do dnia................................... z tym, że każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

§ 6

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna                                                          Podpis Zleceniodawcy

 

...............................................................                                     ................................................................


 

Załącznik Nr 1 do umowy

 

 

 

Rzewnie, dnia ..............................

...........................................................

        (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

............................................................

                    (adres)

RACHUNEK

dla Urzędu Gminy Rzewnie

 

 

za wykonanie przewozu ucznia ............................................................................................ w miesiącu

 

............................................. z miejsca zamieszkania do ..........................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

 1. Środkami komunikacji publicznej – bilet miesięczny w załączeniu.

 

 1. Środkami komunikacji własnej:

 

            Odległość z domu do szkoły (ośrodka) ................... km x stawka .................. zł/km

            x liczba dni ................. x 2 = ........................ zł

 

      Należna kwota  ………………… zł (Słownie: ……………………………………………………)

 

 

 ................................................................................

            (Podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego)

 

Zał. Potwierdzenie obecności ucznia w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2013-09-25 09:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2013-09-25 10:04:45)

 
 
liczba odwiedzin: 3300447

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X