☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 27/2013

                                                                  Wójta Gminy Rzewnie

                                                                z dnia 16 sierpnia 2013r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

            Na podstawie art.19, 20 i 21  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz.U.z  2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

 

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Rzewniu ”,                       w następującym składzie:

 

1) Józef Pielach                     - Przewodniczący Komisji

2) Marek Skrzecz                   - Sekretarz

3) Irena Dąbrowska               - Członek

4) Anna Szubińska                  - Członek

5) Małgorzata Sitarska           - Członek

 

§ 2.

Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                  Wójt

                                                                       (-) Wiesław Oborski

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik

                                                                                                        do zarządzenia Nr 27/2013

                                                                                                             Wójta Gminy Rzewnie

                                                                                                            z dnia 16 sierpnia  2013r.

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert             i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 1.

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

      2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień  

          publicznych (j.t.Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”,

          przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia   

          niniejszego regulaminu.

      3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Sekretarz

          Komisji.

      4.Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią oświadczeń lub dokumentów   

         złożonych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

         postępowaniu, składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności,           

         o których mowa w art. 17 ustawy.

 

§2.

 

 Do zadań Komisji należy:

 

1.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

3.Sprawdzenie kompletności ofert.

4.Poprawienie omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonych ofertach zgodnie z art.87

   ustawy.

5. Przedstawienie kierownikowi zamawiającego wniosku o wykluczenie  wykonawcy  na

    podstawie art.24, o odrzucenie ofert na podstawie art. 89,  o unieważnienie

    postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji

   wyboru najkorzystniejszej ofert, wniosków o wykluczenie wykonawcy z ubiegana się      

   o zamówienie publiczne, wniosków o odrzucenie ofert.

7.Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z wykorzystaniem druków wprowadzonych

   Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r w sprawie

   protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188 , poz.

   1154).

8.Przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru następnej   

   najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia,           

         że  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy.

9.Przygotowanie rozstrzygnięcia ewentualnych protestów, wniesionych w związku            

   z  czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

 

§ 3.

Otwarcie ofert

 

1. Komisja dokonuje publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w niniejszym

    zarządzeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Przewodniczący Komisji przedstawia zebranym:

 1. skład Komisji Przetargowej,
 2. nazwy wykonawców, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie,
 3. oferty, okazując iż złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy przed otwarciem ofert.

     3. Po otwarciu każdej oferty, Przewodniczący odczytuje:

 1. nazwę i adres oferenta,
 2. cenę ofert,
 3. termin wykonania zamówienia,
 4. okres gwarancji,
 5. warunki płatności.

     4. Odczytane dane odnotowane zostaną w Protokole postępowania.

     5. Po otwarciu ofert, Przewodniczący Komisji ogłosi zakończenie części jawnej

        posiedzenia.

    6. Po otwarciu ofert, Przewodniczący zbiera oświadczenia członków Komisji

      (druk ZP-11) i dołącza je do Protokołu postępowania. W przypadku wystąpienia

       okoliczności skutkujących wyłączeniem członka Komisji, fakt ten Przewodniczący

       Komisji zgłosi Kierownikowi zamawiającego.

 

§ 4.

 Ocena złożonych ofert

        1. W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określa, czy wszystkie oferty:

 

 1. odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i SIWZ,
 2. nie zawierają błędów pisarskich i omyłek rachunkowych, a w przypadku ich stwierdzenia poprawia je i fakt ten odnotuje w Protokole postępowania.

 

 1. Komisja powiadamia wykonawców o poprawieniu omyłek rachunkowych.
 2.  Komisja dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i odnotowuje w protokole postępowania – informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.   Członkowie Komisji w oparciu o kryteria oceny i ich znaczenie, dokonują oceny   

      złożonych ofert i wyniki zamieszczają na załączniku - karta indywidualnej oceny

      oferty.

 1. Wykorzystując wyniki oceny ofert, Komisja sporządza streszczenie i porównanie ofert.

 

§ 5.

W przypadku wniesienia protestu, Komisja powiadamia wykonawców o wniesionym     proteście podając zarzuty, ich uzasadnienie faktyczne i prawne oraz treść protokółu.

§ 6.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, zamawiający na wniosek Komisji zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego  rozstrzygnięcia protestu i poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu  biegu terminu.

                                                           

§ 7.

W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych, Komisja      odnotowuje ich nazwiska w protokóle postępowania.

 

§ 8.

O wyborze oferty Komisja niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.

 

§ 9.

Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

 

§10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.).

                                                                                                               

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2013-08-19 09:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2013-08-19 09:05:40)

 
 
liczba odwiedzin: 3300401

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X