☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 19/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 19/2013

 

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 8 lipca 2013r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

Na podstawie art.19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

 

§ 1.

 

W zarządzeniu Nr 17/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej § 1 otrzymuje brzmienie:

 

§ 1. Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego naModernizacja drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Chrzanowo na działce ewidencyjnej 23, w następującym składzie:

 

1) Marek Skrzecz - Przewodniczący Komisji

2) Katarzyna Fulara - Sekretarz

3) Bożena Zabielska - Członek.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

jt

(-) Wiesław Oborski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 17/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 25 czerwca 2013r.

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 1.

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień

publicznych (j.t.Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”,

przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia

niniejszego regulaminu.

3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Sekretarz

Komisji.

4.Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią oświadczeń lub dokumentów

złożonych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności,

o których mowa w art. 17 ustawy.

 

§2.

 

Do zadań Komisji należy:

 

1.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

3.Sprawdzenie kompletności ofert.

4.Poprawienie omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonych ofertach zgodnie z art.87

ustawy.

5. Przedstawienie kierownikowi zamawiającego wniosku o wykluczenie wykonawcy na

podstawie art.24, o odrzucenie ofert na podstawie art. 89, o unieważnienie

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji

wyboru najkorzystniejszej ofert, wniosków o wykluczenie wykonawcy z ubiegana się

o zamówienie publiczne, wniosków o odrzucenie ofert.

7.Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z wykorzystaniem druków wprowadzonych

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r w sprawie

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188 , poz.

1154).

8.Przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru następnej

najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia,

że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy.

9.Przygotowanie rozstrzygnięcia ewentualnych protestów, wniesionych w związku

z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

 

§ 3.

Otwarcie ofert

 

1. Komisja dokonuje publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w niniejszym

zarządzeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Przewodniczący Komisji przedstawia zebranym:

  1. skład Komisji Przetargowej,

  2. nazwy wykonawców, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie,

  3. oferty, okazując iż złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy przed otwarciem ofert.

3. Po otwarciu każdej oferty, Przewodniczący odczytuje:

  1. nazwę i adres oferenta,

  2. cenę ofert,

  3. termin wykonania zamówienia,

  4. okres gwarancji,

  5. warunki płatności.

4. Odczytane dane odnotowane zostaną w Protokole postępowania.

5. Po otwarciu ofert, Przewodniczący Komisji ogłosi zakończenie części jawnej

posiedzenia.

6. Po otwarciu ofert, Przewodniczący zbiera oświadczenia członków Komisji

(druk ZP-11) i dołącza je do Protokołu postępowania. W przypadku wystąpienia

okoliczności skutkujących wyłączeniem członka Komisji, fakt ten Przewodniczący

Komisji zgłosi Kierownikowi zamawiającego.

 

§ 4.

Ocena złożonych ofert

1. W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określa, czy wszystkie oferty:

 

  1. odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i SIWZ,

  2. nie zawierają błędów pisarskich i omyłek rachunkowych, a w przypadku ich stwierdzenia poprawia je i fakt ten odnotuje w Protokole postępowania.

 

 1. Komisja powiadamia wykonawców o poprawieniu omyłek rachunkowych.

 2. Komisja dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i odnotowuje w protokole postępowania – informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Członkowie Komisji w oparciu o kryteria oceny i ich znaczenie, dokonują oceny

złożonych ofert i wyniki zamieszczają na załączniku - karta indywidualnej oceny

oferty.

 1. Wykorzystując wyniki oceny ofert, Komisja sporządza streszczenie i porównanie ofert.

 

§ 5.

W przypadku wniesienia protestu, Komisja powiadamia wykonawców o wniesionym proteście podając zarzuty, ich uzasadnienie faktyczne i prawne oraz treść protokółu.

§ 6.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, zamawiający na wniosek Komisji zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu i poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu.

 

§ 7.

W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych, Komisja odnotowuje ich nazwiska w protokóle postępowania.

 

§ 8.

O wyborze oferty Komisja niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.

 

§ 9.

Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

 

§10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.).

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 3175420

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X