☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 9 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu.

Zarządzenie Nr 9/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 7 maja 2013r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego  w Rzewniu.

 

 

                        Na podstawie § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U.Nr 60, poz.373z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1.

 

1.Ogłasza się konkurs na dyrektora na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu.

2.Treść ogłoszenia określa załącznik do zarządzenia

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

 

1. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Rzewnie oraz na tablicy ogłoszeń   Urzędu Gminy Rzewnie.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                               

 

         Wójt

(-) Wiesław Oborski

 

 

 

 

 

Załącznik   do zarządzenia Nr 9/2013 Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 7 maja 2013r.

 

WÓJT GMINY RZEWNIE

dnia 7 maja 2013r.

 

ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

 

DYREKTORA

Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu

 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych  typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych  placówek ( Dz. U.Nr 184, poz.1436 z późn.zm. ) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który :

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu:
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą ,prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej ? przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela  (Dz.U.z 2006 Nr 97,poz.674 z późn.zm.) lub w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.)

 

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska  nauczyciela w danym przedszkolu i spełnia wymagania określone ust.1 pkt 2-9.

 

3.Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2001r.   Nr 79, poz.854 z późn.zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust.1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację  o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -     w przypadku nauczyciela akademickiego;
 3. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w pkt 2;
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy     na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych    z dysponowaniem środkami publicznymi, k którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.)
 9. oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
 11. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane      z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 Nr 97,poz.674  z późn.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz.1365 z późn.zm.);
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r Nr 101, poz.926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

5.Oferty należy składać do Urzędu Gminy Rzewnie , pokój Nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem      '' KONKURS na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu'' z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego, w terminie do dnia 21 maja 2013r. do godz.1600 .

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rzewnie.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 
 
liczba odwiedzin: 3172707

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X