☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 

 

Zarządzenie nr 7/2013

Wójta Gminy Rzewnie

      z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 uchwały nr XXII/111/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2013 rok,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2013 uchwalonym przez Radę Gminy Rzewnie w dniu

28 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXII/111/2012 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej

Gminy Rzewnie na 2013 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1.Dochody po dokonanych zmianach wynoszą  7 348 448,97 zł w tym:

           dochody bieżące            7 348 448,97 zł,

           dochody majątkowe                     0,00 zł.

2.Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą  7 408 063,01 zł w tym:

           wydatki bieżące              7 199 698,01 zł,

           wydatki majątkowe           208 365,00 zł.

 

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1 a i 2 a.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej wynosi 1 275 035,07 zł.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do:

Zarządzenia nr 7/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

 

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem dotacji:

  1. w dziale Pomoc społeczna o kwotę 2 060,00 zł z przeznaczeniem na realizację  rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne..
  2. W dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 170 135,07 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

 
 
liczba odwiedzin: 3172636

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X